مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MT

Malta

دامنه اینترنتی اختصاص داده شده به مالت است.
MT
ارسال نظر

ارسال نظر