مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNR

Passenger Name Record

ثبت نام و مشخصات مسافر در خطوط هوائی
PNR
ارسال نظر

ارسال نظر