مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IQ

Installation Qualification

پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و راه اندازی دستگاه های خطوط تولید می باشد.
IQ
ارسال نظر

ارسال نظر