مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe

سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان بین دولتی یا بین المللی حول مسائل امنیتی است. فعالیت‌های آن شامل کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است.
OSCE
ارسال نظر

ارسال نظر