مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNHRC

United Nations Human Rights Council

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد.
UNHRC
ارسال نظر

ارسال نظر