مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGN

Active Galactic Nucleus

یک هسته کهکشانی فعال (AGN) ناحیه‌ای متمرکز در مرکز کهکشان‌هاست که معمولا در تمام ناحیه‌های طیف الکترومغناطیسی از بقیه کهکشان درخشان‌تر است. کهکشانی که دارای هسته کهکشانی فعال باشد را کهکشان فعال می‌نامند. تصور می‌شود علت این پدیده برافزایش سیاه‌جاله کلان‌جرم مرکز کهکشان میزبان است. هسته‌های کهکشانی فعال پرنورترین اجرام در عالم هستند و بررسی آنها می‌تواند هم به کشف اجرام دور کمک کند و هم به تصحیح یا دستیابی به مدل‌های کیهان‌شناختی.
AGN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود