مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEC

Forward Error Correction

نرخ تصحیح خطا.
در الکترونیک و سیستم پخش ماهواره ای به عدد کسری که جهت تصحیح خطای نسبی دریافت سیگنال و اتلاف آن است ، اطلاق میگردد.
FEC
ارسال نظر

ارسال نظر