مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EXW

Ex Works

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار)
EXW
ارسال نظر

ارسال نظر