مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPD

Integrated Project Delivery

تحویل یکپارچه پروژه
IPD
ارسال نظر

ارسال نظر