مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETA

Estimated Time of Arrival

زمان تقریبی رسیدن یا تحویل دادن
ETA
ارسال نظر

ارسال نظر