مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Np

Neper

نپر با نماد Np یک یکای لوگاریتمی برای درصد اندازه‌گیری مباحث فیزیکی و مقدار نیرو است. مانند گین و از دست رفتن سیگنال الکتریسته.

نام این یکا از مبدع لگاریتم جان نپر گرفته شده‌است. مانند دسی‌بل و bel نپر نیز یک سیستم بین‌المللی کمیتها (ISQ) است ولی بخشی از دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) نیز هست ولی برای استفاده در کنار SI پذیرفته شده‌است.
Np
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود