مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TELLSI

مخفف عبارت TELLSI

Teaching English Language & Literature Society of Iran
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران...