مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESL

English as a Second Language

انگلیسی به عنوان زبان دوم
ESL
ارسال نظر

نظرات کاربران

Ehsan Mohammadi در 18 اسفند 1400 گفته:
E s l

ارسال نظر