مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IC

Inspiratory Capacity

ظرفیت دمی یا IC حداکثر حجم هوایی است که می‌توان در انتهای یک بازدم معمولی وارد ریه‌ها کرد.
IC
ارسال نظر

ارسال نظر