مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRS

Hours

ساعت ( با توجه به S انتهای این کلمه، منظور بیشتر از یک ساعت است )
HRS
ارسال نظر

ارسال نظر