مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol

پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر سرور (به اختصار SCVP)، یک پروتکل اینترنتی است که هم مسیر بین یک گواهینامه دیجیتال x.۵۰۹ و یک ریشه مورد اعتماد(نمایند کشف مسیر) را تعیین می‌نماید و هم اعتبار مسیر را با توجه به سیاست معتبر سازی(نماینده معتبر سازی مسیر) مشخص تعیین می‌نماید.
SCVP
ارسال نظر

ارسال نظر