مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLT

Build - Lease - Transfer

در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از محل اعتبار پروژه تحت یک شرایط برنامه توافق شده پرداخت می‌کند.

مالکیت پروژه پس از انقضای دوره دوباره به دولت بر می‌گردد.
BLT
ارسال نظر

ارسال نظر