مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPI

Cost Per Impression

CPI مخفف Cost Per Impression می باشد. یعنی تبلیغ کننده به ازای هر بار که آگهی در صفحه ناشر دیده می شود هزینه پرداخت می کند. بیشترین روش در این زمینه مدل CPM است که به ازای هر 3000 بار پرداخت صورت می گیرد. CPM معمولا برای تبلیغات گرافیکی بیشتر است تا تبلیغات استاتیک یعنی معمولا به اندازه فایل بستگی دارد.
CPI
ارسال نظر

ارسال نظر