مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUL

Per Unit Length

به ازای هر طول واحد
PUL
ارسال نظر

ارسال نظر