مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات سونوگرافی

EDC

مخفف عبارت EDC

Estimated Date of Confinement
این اصطلاح در سونوگرافی به معنی تاریخ...
NT

مخفف عبارت NT

Nuchal Translucency
NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر...
NB

مخفف عبارت NB

Nasal Bone
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
SCH

مخفف عبارت SCH

Subchorionic Hematoma
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...