مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GAN

Generative Adversarial Network

شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های یادگیری ماشین، یادگیری بدون نظارت است که در آن داده‌ها برچسب ندارند. در یادگیری بدون نظارت هدف اصلی، یادگیری ساختار داده‌ها می‌باشد.
GAN
ارسال نظر

ارسال نظر