مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JD

Julian Day

روز ژولیوسی (JD)، عددی است صحیح؛ نشانگر تعداد روزهای گذرانده شده از مبدا مشخصی در تقویم ژولیوسی.

این مبدا زمانی دقیقا ظهر روز دوشنبه اول ژانویه سال ۴۷۱۳ قبل از میلاد است. آن روز مشخص روز صفر قرار داده شده‌است و با سپری شدن هر روز، یک عدد به این شمارنده افزوده می‌گردد. برای نشان دادن دقیقتر زمان می‌توان از اعداد کسری نیز استفاده کرد. روز ژولیوسی به صورت عدد منفی (برای روزهای قبل از مبدا) قابل استفاده است.

این گاهشماری ابتدا توسط ستاره‌شناسان به منظور قرار دادن یک کمیت عددی برای ثبت وقایع پیشنهاد گشت، و پس از آن گروه‌های دیگری نیز از آن استفاده کردند، از آن جمله در دریانوردی و در پروتکل‌های مخابراتی. باید توجه شود که روز ژولیوسی هیچ ارتباطی با تقویم ژولیوسی ندارد.
JD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود