مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PFD

Process Flow Diagram

نمودار جریان فرایند (به صورت مخفف PFD) روشی جهت نشان دادن قسمت‌های اصلی یک فرایند شیمیایی است. در این روش واحدهای اصلی نشان داده می‌شود و برخی از جزئیات لوله کشی فرایند در نظر گرفته نمی‌شود.
PFD
ارسال نظر

ارسال نظر