مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEC

Secante

سِکانت (Sec) نسبت اندازه وتر به اندازه ضلع مجاور به زاويه مورد بحث در مثلث قائم الزاويه است.

سكانت زاویهٔ alpha برابر معکوس کسینوس آن است. سکانت را با sec نمایش می‌دهیم.
SEC
ارسال نظر

ارسال نظر