مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSC

Cosecante

کُسِکانت زاویۀ alpha برابر معکوس سینوس است. کسکانت را با نماد csc نمایش می‌دهیم.
CSC
ارسال نظر

ارسال نظر