مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 4D

Fourth Dimension

در ریاضیات بعد چهارم یا 4D، یک مفهوم انتزاعی و غیر حقیقی است که ناشی از تعمیم قانون فضای سه بعدی است. این مبحث تقریباً برای مدت دویست سال توسط فلاسفه و ریاضی‌دانان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌است.
4D
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود