مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 2D

Two Dimensional

در فیزیک و ریاضی و در فضای اقلیدسی به دنباله‌ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می‌شود و هنگامی که n=۲ باشد این نقط درفضای دوبعدی جای دارد.
2D
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود