مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ULSI

Ultra Large Scale Integration

مجتمع‌سازی در مقیاس ماوراء بزرگ.
ULSI
ارسال نظر

ارسال نظر