مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLSI

Super Large Scale Integration

به تراشه‌هائی با تراکم ماوراء بزرگ که حاوی یک میلیون مؤلفه با بیشتر در هر تراشه می‌باشد اشاره می‌کند.
SLSI
ارسال نظر

ارسال نظر