مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAMILY

Father And Mother, I Love You

پدر و مادر، دوستتون دارم.
FAMILY
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود