مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف A3

Anywhere, Anytime, Any place

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (هر جا ، در هر زمان و هر مکان) می‌باشد.
A3
ارسال نظر

ارسال نظر