مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LGBTI

Intersex and LGBT

افراد دوجنسه (InterSex) با خصوصیات جنسی از قبیل دستگاه تناسلی ، گنادها (غده جنسی) و الگوهای کروموزومی متولد می شوند که به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ، تعاریف معمولی برای بدن های مرد و زن ندارند.

رابطه بین روابط جنسی با لزبین ، همجنسگرا ، دوجنسگرا و ترانس و جوامع کوئینر پیچیده است و بسیاری از افراد بین روابط جنسی دگرجنسگرا و همجنسگرا هستند اما افراد دوجنسه اغلب برای ایجاد جامعه LGBTI به LGBT اضافه می شوند.
LGBTI
ارسال نظر

ارسال نظر