مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ILGA

International Lesbian and Gay Association

قوانینی که بر همجنس‌گرایان زن، همجنس‌گرایان مرد، دوجنس‌گراها و تراجنسیتی‌ها (دگرباشان جنسی) تأثیر می‌گذارند، از کشوری به کشور دیگر تا حد زیادی متفاوت‌اند. از به رسمیت شناختن قانونی ازدواج با همجنس یا دیگر انواع روابط گرفته تا مجازات مرگ به عنوان مجازات برای روابط عاطفی/جنسی میان همجنسان یا مسائل هویتی.

حقوق دگرباشان جنسی توسط سازمان عفو بین‌الملل به عنوان حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود و توسط افرادی دیگر به عنوان حقوق مدنی. قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی شامل موارد زیر است، هرچند به موارد زیر محدود نیست:

به مردانی که با مردان رابطهٔ جنسی دارند امکان اهداء خون داده شود.
روابط میان همجنسان توسط دولت به رسمیت شناخته شود (مانند ازدواج همجنسان یا اتحاد مدنی).
به دگرباشان جنسی اجازهٔ سرپرستی فرزند داده شود.
والدین دگرباش جنسی به رسمیت شناخته شوند.
قوانین ضد زورگویی و تبعیض‌زدایی از دانش‌آموزان برای حفاظت از کودکان و/یا دانش‌آموزان دگرباش جنسی وضع گردند.
برابری در قوانین مهاجرت وجود داشته باشد.
قوانین ضد تبعیض برای اشتغال و مسکن دگرباشان وضع شود.
قوانین جرایم مربوط به نفرت وضع شوند که مجازات‌های کیفری برای خشونت با انگیزه تعصب علیه دگرباشان جنسی در آن‌ها افزایش یافته باشد.
قوانین مربوط به برابری در سن رضایت برای آمیزش وجود داشته باشند.
دسترسی برابر به تکنولوژی کمک باروری وجود داشته باشد.
دسترسی به جراحی تغییر جنسیت و درمان جایگزینی هورمونی وجود داشته باشد.
به رسمیت شناختن و منطبق شدن قوانین با جنسیت تغییر یافته
قوانین مربوط به گرایش جنسی و خدمت در ارتش اصلاح شوند.
ILGA
ارسال نظر

ارسال نظر