مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIU

Do It Yourself

خودتان آن را انجام دهید
DIU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود