مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف DIU

Diamond Is Unbreakable (Jojo's Bizarre Adventure)

Dhaka International University (Bangladesh)

Dispositif Intra-Utérin (French: Intrauterine Device)

Diplôme Inter-Universitaire (French: University Degree)

Dispositivo Intrauterino (Spanish: Intra-Uterine Device)

Dossier d'Intervention Ultérieure (French: Record of Further Intervention; Belgium)

Digital Interface Unit

Data Interface Unit

Detroit Industrial Underground (Internet radio station; Detroit, MI)

Data Information Unit (WOCE)

Display Interface Unit

Danmarks Ishockey Union (governing body of Danish ice hockey)

Death in Utero (aka Intrauterine Death)

Digital Indoor Unit

Digital Input Unit

Data Insertion Unit

Diagnostic Interface Unit

Diversification Implementation Unit

Due-In-Update

Dedicated Interface Unit

Digital Interworking Unit

District Investigative Unit (US DOJ)