مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف REC

Record

رکورد به معنای ضبط کردن ویدیو ( که معمولا به صورت مخفف REC بر روی دوربین‌ها نوشته شده است ).
REC
ارسال نظر

ارسال نظر