مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ذر

آذر

در مورد «ذر» به گفته اهالی شهر اشک ابن زال همسری بنام آذر داشته‌است و پسوند «ذر» در واقع مخفف نام آذر بوده‌ است.
ذر
ارسال نظر

ارسال نظر