مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PIC

Picture

Pic در گفتگوهای عامیانه اینترنتی به معنای تصویر می‌باشد.
PIC
ارسال نظر

ارسال نظر