مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف U

You

U به معنای تو . ( عبارت خیلی رایج در گفتگوهای اینترنتی )
U
ارسال نظر

ارسال نظر