مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پایا

پایاپای الکترونیک

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
پایا
ارسال نظر

ارسال نظر