مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مخوال

مخابرات و الكترونيك

مخوال تركيبی از مخابرات و الكترونيك است، برای مثال: فرماندهی مخوال! در هر صورت، به مرور زمان، ايرانيان، مخابرات را معادل" تله كموني كاسيون" گرفتند ولي اعراب" اتصالات" را معادل آن اختيار كردند و هنوز نيز- هم به مخابرات ما ، و هم به ارتباطات ما ( يعني به دو اصطلاحي كه ما فارسي زبانان به كار مي بريم) تنها و تنها، " اتصالات" مي گويند. در ضمن اعراب ، سازمان هاي جاسوسي، اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي خود را با " استخبارات" و " مخابرات" نام گذاري كردند و مترادف و معادل گرفتند . به هرحال از 1313 تا كنون ( يا از 1934 تا اين زمان ) ، پيشوند تله در ابتداي هر اصطلاح فرنگي، اشاره به خدمتي مخابراتي يا دستگاهي مخابراتي دارد و معناي آن " دور"، " ازدور"، " ازراه دور" و يا " دور" است ، هم چنان كه برخي از مترجمان ما، " تله كموني كاسيون" را نيز، تحت اللفظي ، ارتباطات از راه دور ترجمه كرده اند و مي كنند و يا اصطلاحاتي چون
telework, telecontrol, telecommand, telemedicine, telemeasurment, education, teleconferencing
و غيره را به ترتيب ، كار از دور، كنترل از دور، دور فرماني، دوراپزشكي،اندازه گيري از راه دور، دور آموزي و گردهمايي از راه دور، معادل سازي مي كنند.
مخوال
ارسال نظر

ارسال نظر