مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پیامک

پیام کوتاه

عبارت پیامک، کوتاه شده پیام کوتاه (SMS) در تلفن همراه می باشد.
پیامک
ارسال نظر

ارسال نظر