مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KIA

Killed In Action

کُشته‌شُده در نَبَرد (که در کشورهای آنگلوساکسون با KIA که مخفف عبارت انگلیسی Killed in Action است نشان داده می‌شود) اصطلاحی است که غالباً به افرادی اطلاق می‌شود که در حین نبرد و عملیات جنگی میان کشورها، درگیری مسلحانه میان اقوام و اقدامات تروریستی، با شلیک نیروهای دشمن کشته شده‌اند. قربانیان می‌توانند از میان نظامیان، خبرنگاران و افراد عادی باشند؛ گرچه از این اصطلاح بیشتر در خصوص نظامیان کشته شده در جنگ استفاده می‌شود.

این اصطلاح در مورد کشته‌شدگانی که در مرگ آنها نیروهای دشمن نقش مستقیم نداشته‌اند به کار گرفته نمی‌شود. حوادثی مانند سوانح رانندگی در حین جنگ، سقوط هواپیما در اثر نقص فنی، کشته‌شدن توسط آتش سلاحهای نیروهای خودی و....

بسیاری از جوامع از کشته‌شدگان نبرد مرتبط با میهن‌شان با احترام یاد می‌کنند و برای حفظ خاطره این افراد بناهای یادبود متعددی می‌سازند.

در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برای افرادی که در راه حفظ امنیت ایران مبارزه کرده‌اند یا توسط دشمنان یا تروریست‌ها کشته شده‌اند غالباً از عبارت شهید استفاده می‌شود.
KIA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود