مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
ساجات
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود