مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نقاب

نجات قیام ایران بزرگ

محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته ژاندارمری، طراح و فرمانده نظامی «عملیات نقاب» (مخفف «نجات قیام ایران بزرگ») یا «عملیات شاهرخی» که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «کودتای نوژه» نامیده می‌شود.
نقاب
ارسال نظر

ارسال نظر