مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EBTO

Esfahan Blood Transfusion Organization

سازمان انتقال خون اصفهان
EBTO
ارسال نظر

ارسال نظر