مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBTO

Iranian Blood Transfusion Organization

سازمان انتقال خون ایران
IBTO
ارسال نظر

ارسال نظر