مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VMS

Voice Message System

VMS یک سیستم پست صوتی است که می توان توسط آن پیغام را بصورت صوتی برای فرد مشخصی فرستاد تا برای او پیغام با صدای خود فرستنده پخش شود.
VMS
ارسال نظر

ارسال نظر