مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GnRH

Gonadotropin-releasing hormone

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها GnRH به صورت طبیعی در بدن از نورونهای هیپوتالاموس ترشح می‌شود و ساختاری پپتیدی دارد.

ترشح هورمون GnRH يا هورمون آزاد کننده هورمون لوتئینه کننده (LHRH) ضرباندار است (یعنی افزایش و کاهش یابنده در طول شبانه روز).
GnRH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود