مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GFR

Glomerular filtration rate

سرعت فیلتراسیون گلومرولی
GFR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود